Strona główna1 » Regulamin promocji

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

Zasady promocji w sklepie internetowym www.bellsklep.com.pl

 

I. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji w sklepie internetowym www.bellsklep.com.pl (zwanym dalej sklepem internetowym) jest Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79 G, 05- 410 Józefów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000007130, NIP 532-17-43-581, kapitał zakładowy 1 254 000,00 zł, zwany dalej właścicielem sklepu.
 

II. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

a) Promocja "Wszystkie korektory Bell - 25%" trwa  od 23 stycznia do 28 stycznia 2020r.
b) Promocja "Zrób zakupy za minimum 99zł i odbierz kosmetyczke Bell za 1 gr" trwa od 17 stycznia 2020r do wyczerpania zapasów.
Promocja organizowana jest dla klientów sklepu internetowego właściciela sklepu zorganizowanego pod adresem www.bellsklep.com.pl .


III. ZASADY PROMOCJI

1. Promocjami objęte są:
a) Wybrane kosmetyki z kolekcji Bell Klasyczny i HYPOAllergenic.
2 Uczestnikiem promocji może być klient sklepu internetowego www.bellsklep.com.pl, tj. osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, której właściciel sklepu internetowego na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z oferty promocyjnej w sklepie internetowym www.bellsklep.com.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego pod adresem 
https://www.bellsklep.com.pl/regulamin-pm-11.html.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego Bell w dniach:
a)
od 23 stycznia do 28 stycznia 2020r
b) dodanie do koszyka produków o wartości powyżej 99zł.

oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych właścicielowi sklepu dla celu realizacji promocji i w zakresie niezbędnym do przesłania produktów objętych promocją przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. Promocje nie kumulują się.
5. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.

 

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
 - za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
kontakt@bellsklep.com.pl ,
 - telefonicznie - na numer infolinii sklepu internetowego tj. (25) 571 310 199.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne klienta oraz powód reklamacji.
3. Właściciel sklepu internetowego ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

 
 


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji promocji i w zakresie niezbędnym do przesłania produktów objętych promocją przewidzianych Regulaminem.
2. Dane osobowe klientów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
3. Uczestnik promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji.
5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
6. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.bellsklep.com.pl oraz w biurze właściciela sklepu, tj. Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79 G, 05- 410 Józefów.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy
 Regulaminu sklepu internetowego.

 

Przejdź do strony głównej
Wszelkie Prawa Zastrzeżone BELL © 2020