Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bellsklep.com.pl

obowiązujący od dnia 01.01.2017r.
 
I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Bell Sklep prowadzonego przez Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000007130, posługującą się numerem NIP 5321743581 i REGON 016345844, z kapitałem zakładowym 201000 PLN, w całości wpłaconym, dostępnego pod adresem www.bellsklep.com.pl, zwanego dalej: „Sklepem internetowym”.
 2. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu pod adresem https://www.bellsklep.com.pl/regulamin-pm-11.html.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a Bell spółką z o.o. , zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 4. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – przedsiębiorca); lub/oraz osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży produktów ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient - konsument).
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawcą jest właściciel Sklepu internetowego - Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79 G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000007130, posługującą się numerem NIP 5321743581 i REGON 016345844, z kapitałem zakładowym 201000 PLN, w całości wpłaconym.
 7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 
II. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty kosmetyczne prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej  www.bellsklep.com.pl, w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”.
 2. Zdjęcia Produktów prezentowanych na  stronie internetowej Sklepu internetowego w zależności od ustawienia monitora oraz wyświetlania palety kolorów mogą różnić się w zakresie wyglądu od produktów w rzeczywistości, ale Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.
 3. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w  walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 6. W chwili składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania faktury w formie papierowej.
 7. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie elektronicznej w terminie 2 dni , licząc od dnia zaistnienia zmiany
 8. Faktury VAT są wystawiane i płatne w walucie polskiej (PLN).
 9. Klient przy składaniu zamówienia korzysta z płatności elektronicznych Przelewy24.
 10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 11. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Klienta złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku dokonania przez Klienta w zamówieniu jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem do niej zastrzeżeń, umowa zostanie zawarta dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 

III. Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.bellsklep.com.pl. Warunkiem dokonania zakupu jest rejestracja na stronie internetowej https://www.bellsklep.com.pl/rejestracja.html oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Zarejestrowany Klient ma możliwość: dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony Sprzedawcy, prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedawcy, współdecydowania o wyglądzie i kształcie Sklepu internetowego.
 1. Podczas rejestracji  należy podać następujące dane:
 • Konsument: Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Przedsiębiorca: nazwa firmy,  NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,  adres, numer  telefonu ,  adres e-mail,
 • A także ustalić: Login oraz Hasło.
 1. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe wskutek przekazania przez niego błędnych danych.
 2. W wyniku rejestracji utworzone zostaje indywidualne Konto Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania loginu i hasła do swojego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła do swojego Konta osobie nieuprawnionej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania przez niego zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem lub hasłem do Konta.
 3. Dokonując rejestracji Klient:
  • wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Bell sp. z o.o i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   • realizacji umowy przez Sprzedającego,
  • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży Sklepu internetowego bellsklep.com.pl,
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zamówienie można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymaganych w formularzu na stronie internetowej oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego można składać  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 6. 1. Po zalogowaniu się na utworzone w wyniku rejestracji Konto, Klient może złożyć zamówienie korzystając z funkcji „ Dodaj do koszyka” lub „Do koszyka”, wskazując:
  • Zamawiane produkty oraz ich ilość,
  • Dane adresowe dostawy – jeśli są inne niż dane adresowe Klienta,
  • Dane do faktury,
  • Sposób płatności
           Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na wystawienie i otrzymanie faktury w formie elektronicznej, zaznaczając w tym celu odpowiednie pole. Wyrażenie takiej zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania faktury w formie papierowej.
 1. Koszyk umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikacje zamówienia dotyczących zamawianych produktów, ich ilości, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu płatności.
 2. Koszyk wskazuje również cenę oraz ostateczną i całkowitą wartość zamówienia. Klient po wyborze produktów do koszyka i akceptacji wyboru dostawy, płatności oraz wskazania adresu dostawy ( jeżeli jest inny niż przy rejestracji) zostaje przekierowywany na stronę serwisu Przelewy 24 w celu realizacji płatności. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku nie opłacenia zamówienia oraz braku kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 3. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie jest anulowane.
 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.
 5. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem ponownej wysyłki Produktu do Klienta, który jest taki sam jak pierwotnie ustalony przy składaniu zmówienia. Koszty ponownej wysyłki Produktu ponosi Klient. Sprzedawca może uzależnić ponowną wysyłkę Produktu od wcześniejszego uiszczenia przez Klienta kosztów ponownej wysyłki. 
 6. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w Sklepie internetowym z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
IV. Dostawa
 1. Dostawy Produktów zamawianych w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów dostawy:
  • -  za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany pod adresem https://www.bellsklep.com.pl/koszty-i-sposoby-wysylki-pm-16.html .
 4. Termin realizacji  zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę Dostępność Produktu oraz czas kompletowania Produktu ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktów w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub całości produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 (słownie: dwa) dni robocze na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po przekroczeniu 2 (słownie: dwa) dni roboczych brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
 6. Z chwilą odbioru produktów przechodzi na Klienta, prawo własności Produktów, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktów, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. W razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki, drogą elektroniczną na adres kontakt@bellsklep.com.pl(z dopiskiem zgłoszenie reklamacji produktów) oraz w terminie 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 8. Jakiekolwiek uszkodzenia Produktów mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki, drogą elektroniczną na adres kontakt@bellsklep.com.pl (z dopiskiem zgłoszenie reklamacji produktów) oraz skontaktował się z przewoźnikiem w terminie 7 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki, w celu sporządzenia protokołu szkody. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
  • wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost,
  • umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
  • zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki, drogą elektroniczną na adres kontakt@bellsklep.com.pl (z dopiskiem „zgłoszenie reklamacji”), a także do InPost sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 9. Jakiekolwiek uszkodzenia Produktów mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy InPost sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez InPost sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@bellsklep.com.pl w ciągu 24 godzin od odebrania produktów.
 10. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu Produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 11. Koszty dostawy zamówionego Produktu pokrywa Klient, chyba że pisemnie lub mailowo zostały ustalone inne warunki ze Sprzedawcą.

V. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ,Klient – Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni , od dnia dostarczenia Produktów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres : Bell sp. z o.o. ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bellsklep.com.pl.
 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza znajduje się odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia  dostarczenia produktów, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Klienta - konsumenta lub wskazaną przez Klienta- konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Produkty należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszt zwrotu Produktów (tj. koszt odesłania Produktów) w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient-konsument.
 6. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.
 7. W przypadku określonym w ust. 6, koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient-konsument. Koszt takiego zwrotu jest taki sam jak pierwotny koszt dostawy ustalony przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może uzależnić zwrot Produktów od wcześniejszego uiszczenia przez Klienta kosztów ponownej wysyłki.
 8. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktów do Klienta – konsumenta, zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – konsument, chyba że Klient – konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 9. Jeśli Klient – konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
VI. Reklamacje
 1. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem (+48) 571 310 199 oraz drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@bellsklep.com.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone w ww. sposób pracownikowi Działu Obsługi Klienta, który w miarę możliwości  udzieli niezbędnych informacji.
 2. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez sieć Działów Obsługi Klienta Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel. (+48) 571 310 199 .
 3. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.
 7.  Odbiór reklamowanych Produktów następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej Produkty te zostały dostarczone do Sprzedawcy.
 8. Niektóre Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączonym do konkretnego Produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 9. W przypadku sprzedaży produktów w obrocie z Klientami- przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

VII. Postanowienia końcowe
 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Administratorem danych osobowych złożonych w wyniku złożenia zamówienia jest Sprzedawca. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz zrealizowania zamówienia Klienta przez Sklep internetowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1:
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14  dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000007130, posługującą się numerem NIP 5321743581 i REGON 016345844, z kapitałem zakładowym 201000 PLN, w całości wpłaconym, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej www.bellsklep.com.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres 
kontakt@bellsklep.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
 
 

Skutki odstąpienia od umowy

 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu rzeczy (tj. koszty odesłania Produktu) do Sprzedawcy
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adres do korespondencji :
Bell sp. z o.o., Ul. Graniczna 79 G, 05-410 Józefów
______________________________________________________________________________________Adresat:
Bell sp. z o.o.,
Ul. Graniczna 79 G, 05-410 Józefów, NIP: 5321743581
kontakt@bellsklep.com.pl , tel. 571 310 199
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej
usługi(*)
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
____________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
____________________________
Adres konsumenta(-ów)
____________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_______________________
Data
_______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.


Przejdź do strony głównej
Wszelkie Prawa Zastrzeżone BELL © 2021
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu