» Polityka prywatności

Dodatkowe opcje przeglądania

Systemy płatności

 • Przelewy24

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu internetowego bellsklep.com.pl
Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie
obowiązująca od 01.01.2017 roku.
 
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, jakie są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych oraz innych danych Klientów w ramach prowadzenia Sklepu internetowego bellsklep.com.pl Sprzedawcy, tj. Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000007130, NIP 5321743581, REGON 016345844, kapitał zakładowy 201 000 zł, dostępnego na stronie www.bellsklep.com.pl.
 
Korzystając z Usług Sklepu internetowego,  Klient tj. podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży produktów i może to być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – przedsiębiorca); lub/oraz osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży produktów ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient - konsument), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bell Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących Klienta w zakresie i w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 
 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm., zwana dalej: uodo) w związku ze świadczeniem Usług tj. sprzedażą produktów przez Bell Sp. z o.o. dostępnych w Sklepie internetowym bellsklep.com.pl, i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144 poz. 1204).
 2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w zbiorach danych osobowych, a także poza takimi zbiorami, w systemach informatycznych dokonywane jest na zasadach określonych w uodo oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm., dalej: uośude).
 3. Bell Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych danych wprowadzanych do formularzy znajdujących się na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przy świadczeniu Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego są należycie oraz starannie przechowywane. Administrator danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.
 4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale służy celom, o których mowa w Regulaminie. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich w każdej chwili, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Bell Sp. z o.o. nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.
 5. Administratorem danych osobowych jest Bell Sp. z o.o. Administrator danych osobowych, przetwarza zgromadzone dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Usług dla Klienta lub za jego zgodą do innych celów, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 uodo.
 6. W związku z wykonywaniem obowiązków Administratora danych osobowych oraz innych obowiązków określonych niniejszą polityką, Bell Sp. z o.o. kontaktuje się z osobą, której dane dotyczą za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym danej osoby.
 
 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz innych danych Klientów
 1. W celu świadczenia Usług, Bell Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza adresy poczty elektronicznej, które mogą stanowić dane osobowe, jeżeli samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami posiadanymi przez podmiot przetwarzający dane umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 2. W celu świadczenia pozostałych usług, Bell Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe i inne dane Klientów: imię i nazwisko, nazwę firmy Klienta, adres, adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia na Usługi, Bell Sp. z o.o. może pobierać inne dane niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku.
 3. W celu świadczenia Usług, Bell Sp. z o.o. może przetwarzać inne dane Klientów, które nie stanowią danych osobowych, w zakresie określonym w ustępach powyżej.
 4. Dane osobowe pracownika i innej osoby fizycznej reprezentującej Klienta podlegają ochronie na zasadach określonych w uodo i niniejszej Polityce Prywatności. Przetwarzanie danych osobowych tych osób w celu usprawnienia kontaktu z Klientem ma charakter pomocniczy i stanowi przetwarzanie danych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.
 
 1. Uprawnienia Klientów w zakresie przetwarzania ich danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 uodo osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści oraz prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.
 2. Prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych obejmuje uprawnienie:
 1. do uzyskania wyczerpującej informacji potwierdzającej istnienie danego zbioru danych oraz danych Administratora danych osobowych,
 2. do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 7. innych uprawnień określonych w art. 32 uodo, jeżeli zachodzą ku temu określone w ustawie przesłanki,
 1. W wypadku zmiany danych lub przetwarzania przez Bell Sp. z o.o. nieprawidłowych danych, innych niż dane osobowe, Klienci mogą żądać aktualizacji lub sprostowania treści danych gromadzonych przez Bell Sp. z o.o., ich uzupełnienia, , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bellsklep.com.pl albo pisemnie na adres siedziby Bell Sp. z o.o.
 
 1. Uprawnienia Bell Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych
 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów statystycznych lub archiwalnych, Administrator danych osobowych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
 2. Administrator danych osobowych odmawia osobie, której dane dotyczą, ujawnienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie i w razie zajścia przesłanek wskazanych w art. 34 uodo.
 3. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator danych osobowych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 4. Administrator danych osobowych, jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 5. Administrator danych osobowych, nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych osobom trzecim, bez zgody osób, których dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Administrator danych osobowych, udostępnia lub może udostępnić dane osobowe osobom trzecim w wypadkach ściśle określonych przepisami prawa.
 7. Po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta, Administrator danych osobowych zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie:
 1. niezbędnym do rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych płatności,
 2. niezbędnym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, uprawnień z tytułu gwarancji, zwrotów,
 3. dopuszczalnym na podstawie odrębnych przepisów bądź umów z Klientem.
 
 1. Polityka cookies
 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego bellsklep.com.pl, Bell Sp. z o.o. korzysta z plików „cookies” – plików tekstowych, zawierających informacje o Kliencie, odczytywane przez Bell Sp. z o.o. przy ponownym korzystaniu ze Sklepu internetowego bellsklep.com.pl. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację Klienta, dlatego nie stanowią danych osobowych.
 2. Bell Sp. z o.o. informuje, że bez umieszczania niektórych plików cookies, nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Bell Sp. z o.o., umożliwia osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Uniknięcie wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików jest możliwe poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień, uznaje się za akceptację zamieszczania i korzystania z cookies, opisanych w niniejszym Rozdziale.
 4. Własne pliki cookies (pliki cookies Bell Sp. z o.o.) będą zamieszczane za pośrednictwem Sklepu internetowego w urządzeniu Klienta. Bell Sp. z o.o. może wysyłać pliki cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:
 1. umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Sklepu internetowego na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
 1. uproszczenie korzystania ze Sklepu internetowego,
 2. monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Sklepu internetowego.
 1. Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies osób trzecich) są zamieszczane w urządzeniu Klienta przez osoby trzecie niezależnie od Bell Sp. z o.o. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies, rola Bell Sp. z o.o. ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookies. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies.
 2. Bell Sp. z o.o. może umieścić w urządzeniu Klienta zarówno pliki cookies tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies).
 1. Pliki cookies tymczasowe, są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookies wygasa. Bez tymczasowego pliku cookies zapamiętującego, danych ze strony logowania, Sklep internetowy nie jest w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron Sklepu internetowego.
 2. Pliki cookies trwałe, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i wygodniejszy dostęp do Sklepu internetowego.
 1. W każdej chwili Klient ma możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
 1. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies,
 2. akceptacji wyłącznie wybranych plików cookies,
 3. akceptacji wyłącznie własnych plików cookies (zewnętrzne pliki cookies nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
 4. odmowie akceptacji wszystkich plików cookies.
 1. Polityka cookies określona w niniejszym Rozdziale, może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku, po skorzystaniu ze Sklepu internetowego ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza Polityka Prywatności, jak i wprowadzane w niej zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego.
 2. Bell Sp. z o.o. udostępnia treść niniejszej Polityki Prywatności bezpłatnie na stronie Sklepu, w sposób pozwalający każdemu Klientowi w dowolnym czasie na jego pobranie i utrwalenie za pomocą systemów teleinformatycznych.
 3. Bell Sp. z o.o. może dokonywać zmiany lub doprecyzowania treści Polityki Prywatności w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności, obowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego bellsklep.com.pl
 5. W zakresie praw i obowiązków Klientów oraz Bell Sp. z o.o. związanych z przetwarzaniem danych osobowych, innych danych Klientów oraz pozostałych danych, w tym nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności, zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Wszelkie Prawa Zastrzeżone BELL © 2017